...

لطفا تاریخ را انتخاب نمایید

Alternative Text

صبر بر بی کفشی

بزرگمهر حسین‌پور

چیز امروز


داداچ تتو لوی خردمند

مسعود مرعشی

ای دیو سپید پای در بند داداچ تتلوی خردمند ای حال تو خوش ز کثرت «گل» شعر تو نبات و حرف تو قند ای آنکه ز گفته های نغزت فریاد برند بر خداوند از بس که تو را «تتو» به تن بود گشتی «تتو لو» به مکر و ترفند ای داده کلیپ، روی یک ناو بر ساحل نیلگون اروند با ارتش صلح بسته پیمان با داف و پلنگ کرده پیوند دیدم به پیام های صوتی دادی به پلنگ ها بسی پند آن سان که به طفلِ خُرد، استاد چندان که پدر دهد به فرزند حیران که شده ست چرخ گردون با یاد تو دود کرد اسپند، یک لایک نشان مردمان داد آن لایک تویی،...

Alternative Text

صبر بر بی کفشی

بزرگمهر حسین‌پور

چیز خبردار


۳ شهریور ۱۳۹۵

کنسرت و آینده ایرانیان